Call Us Find Us 项目合作

微信/城市服务/互联网+

功能特性:

城市服务,是公众平台面向政府及事业单位提供的整套政务民生服务解决方案,是“互联网+”政务民生服务落地的重要组成部分。微信城市服务能够让用户快捷地获取政务民生服务,同时也帮助提供服务的公众号释放服务能力,沉淀用户。 

                                             我                         →                         钱包                         →                    城市服务

                    

Open Menu